යුරෝපීය ස්මාර්ට් එළිමහන් ප්ලග් / එළිමහන් බල මණ්ඩලය