දකුණු අප්රිකානු වර්ගය

 • ස්මාර්ට් සොකට් SIMATOP M28 - Alexa, IFTTT සහ Google Home - WiFi 2.4G පමණි

  ස්මාර්ට් සොකට් SIMATOP M28 - Alexa, IFTTT සහ Google Home - WiFi 2.4G පමණි

  • හඬ පාලනය එක් කිරීමට Alexa/Google home/IFTTT සඳහා සහය වන්න

  • කාලසටහන් කාර්යය කාලසටහන් විදුලි පහන්&උපකරණ මත/ ස්වයංක්‍රීයව අක්‍රිය, හෝ දුරස්ථ පාලනය

  • සැකසීමට සහ භාවිතා කිරීමට සරලයි—ප්ලග් ඉන්, Alexa යෙදුම විවෘත කරන්න, සහ මිනිත්තු කිහිපයකින් ආරම්භ කරන්න.

  • හබ් අවශ්‍ය නැත

  සටහන්:WiFi හැර, Zigbee 3.0 / Bluetooth / Matter මොඩියුල සහිත මෙම අයිතමය ඇණවුම් කිරීම සඳහා ලබා ගත හැක

  තොග පමණක්, OEM/ODM දෙකම පිළිගත හැකිය

  ගෙවීම: T/T, L/C